OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Despre noi

OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est s-a înfiinţat începând cu 1 ianuarie 2007 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1878/2006, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea MMFES, prin reorganizarea fostei Unităţi de Implementare a Programului Sud-Est (UIP Sud-Est) aflate in subordinea ANOFM.

OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est este instituţie publică aflată in subordinea MMFES, care asigură, la nivel regional, aplicarea unitară a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.    


OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est are, în principal, următoarele atribuţii:


Autoritate de Implementare prin Unitatea de Implementare a Programului pentru schemele de finanţare nerambursabilă din cadrul Programului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane”;


Organism intermediar in implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.


OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est are rolul de organism intermediar pentru următoarele domenii majore de intervenţie:


AP3 - Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a companiilor


            3.1 Promovarea culturii antreprenoriale


            3.2 Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii


AP 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare


            5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare


AP 6 - Promovarea incluziunii sociale


            6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii


            6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii


 PRIORITĂŢI ŞI MĂSURI REGIONALE


Prioritatea 1 - DEZVOLTAREA MĂSURILOR ACTIVE PENTRU OCUPAREA ŞOMERILOR


Măsura 1.1 – Dezvoltarea programelor de asistenţă în vederea căutării unui loc de muncă şi orientare pe piaţa muncii


Măsura 1.2 – Dezvoltarea programelor de formare continuă pe tot parcursul vieţii


Măsura 1.3 – Dezvoltarea programelor de ocupare pentru mediul rural


 


Prioritatea 2 – PROMOVAREA UNEI  MAI  MARI FLEXIBILITATI CONCOMITENT CU CRESTEREA SIGURANTEI LOCURILOR DE MUNCA


Măsura 2.1 – Creşterea flexibilităţii şi mobilităţii forţei de muncă


Măsura 2.2 – Creşterea siguranţei locurilor de muncă


 

Prioritatea 3 – ASIGURAREA UNEI PIEŢE A MUNCII INCLUSIVE


Măsura 3.1 – Creşterea capacităţii instituţiilor şi organizaţiilor cu rol de sprijinire a  persoanelor dezavantajate


Măsura 3.2 – Dezvoltarea programelor pentru facilitarea inserţiei profesionale a persoanelor dezavantajate


Măsura 3.3 – Promovarea abordărilor integrate a activităţilor de muncă cu viaţa privat


 


 Prioritatea 4 - ADAPTAREA SISTEMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII


Măsura 4.1 – Adaptarea ofertei educaţionale a furnizorilor de formare profesională iniţială şi continuă la cerinţele pieţei muncii


Măsura 4.2 – Creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ şi a  structurilor parteneriale locale şi regionale de anticipare  a schimbărilor socio-economice şi de planificare


Măsura 4.3 – Creşterea egalităţii şanselor de acces la educaţie şi formare profesională iniţială


Măsura 4.4 – Creşterea gradului de cuprindere în educaţie şi ridicarea  nivelului de pregătire în perspectiva unei economii bazată pe cunoaştere


 


 Prioritatea  5 – DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR PIEŢEI MUNCII


Măsura 5.1 – Creşterea capacităţii instituţiilor şi organizaţiilor pieţei muncii


Măsura 5.2 – Dezvoltarea parteneriatelor între instituţiile şi organizaţiile pieţei muncii.