OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Generalitati POSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 

Politica de coeziune economică şi socială este politica fundamentală a Uniunii Europene prin care se urmăreşte consolidarea creşterii economice, stimularea concurenţei precum şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.

Fondurile utilizate pentru implementarea politicii de coeziune sunt Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European, alături de care se regăsesc celelalte instrumente structurale: Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit.

Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE) si a fost înfiinţat prin Tratatul de la Roma in 1957 pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE. FSE este principalul instrument financiar al UE pentru investiţii în dezvoltarea resurselor umane, fiind un mijloc de a crea locuri de munca mai bune şi mai multe, sprijinind ocuparea forţei de munca în UE.

Participanţii la proiectele Fondul Social European pot fi: ONG-uri şi parteneri sociali active în domeniul incluziunii sociale şi al ocupării forţei de muncă, administraţii publice, întreprinderi şi alte părţi interesate relevante. Obiectivele şi priorităţile pentru intervenţia FSE se stabilesc prin programe operaţionale. Comisia Europeana împreună cu fiecare regiune sau stat membru convine asupra unui program operaţional pentru finanţarea de către FSE pentru perioada 2007-2013.

Principiile care stau la baza Fondului Social European sunt:

1. principiul cofinanţării (cofinanţarea poate varia intre 50% si 85% din costul total al intervenţiilor);
2. principiul gestionării partajate (autorităţile naţionale sau regionale din fiecare stat membru pregătesc programele operaţionale, selectează şi monitorizează proiectele, aplicarea la faţa locului fiind gestionată de către acestea).


Liniile directoare pentru acţiunile Fondului Social European sunt elaborate la nivel european. Finanţarea Fondului Social European se bazează pe două obiective ample:

1. obiectivul “convergenţă” (ţările şi regiunile eligibile vor primi peste 80% din finanţarea UE);
2. obiectivul “ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea regională”.


Obiectivul “convergenţă” cuprinde toate regiunile UE cu un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor sub 75% din media Comunităţii.


Obiectivul “Ocuparea forţei de muncă şi competitivitatea regională” acoperă toate regiunile UE care nu sunt eligibile conform obiectivului “convergenţă”.

Fondul Social European se va concentra pe patru domenii majore:

- creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

- îmbunătăţirea nivelului de incluziune socială prin combaterea discriminării persoanelor vulnerabile şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate (minorităţi, emigranţi, persoane cu dizabilitati,etc.)

- îmbunătăţirea accesului la participare şi ocupare pe piaţa muncii

- promovarea parteneriatelor pentru reforma în domeniile incluziunii şi ale ocupării.

Totodată, în regiunile mai puţin prospere, eligibile în cadrul obiectivului „Convergenţă”, FSE sprijină:

- Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională;
- Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei administraţiei publice, la nivel naţional, regional şi local.
 

Aproape 75% din intervenţiile FSE se fac pentru promovarea egalitarii de şanse si adaptarea muncitorilor la evoluţia sistemului de producţie şi la schimbările industriale, reinserţia socială a şomerilor, ameliorarea funcţionarii pieţei forţei de muncă precum şi reducerea şomajului în rândul tinerilor.

O punere în aplicare eficace şi adecvată a acţiunilor susţinute prin Fondul Social European depinde de buna guvernare şi de parteneriatul dintre toti participantii teritoriali şi socio-economici în cauză, în special partenerii sociali şi alte părti beneficiare, în special la nivel naţional, regional şi local. Partenerii sociali au un rol esential în cadrul vastului parteneriat pentru schimbare şi este necesar ca aceştia să fie hotărâti să consolideze coeziunea economică şi socială prin îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a posibilităţilor de angajare.

Totodată Fondul Social European contribuie la promovarea dezvoltării durabile precum şi a egalitatii de şanse între femei şi bărbati. Integrarea dimensiunii de egalitate între femei şi bărbati trebuie să fie la egalitate cu actiunile specifice care au ca scop creşterea participării durabile şi creşterea numărului de femei în ocuparea forţei de muncă.

Promovarea activitatilor transnationale şi interregionale inovatoare este o dimensiune fundamentală care se regăseşte de asemenea în domeniul de aplicare al Fondului Social European .

Fondul Social European va fi implementat în conformitate cu Strategia Europeana de Ocupare a Forţei de Muncă. Prevederile referitoare la Fondul Social European sunt conţinute în Regulamentul Nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006.         

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vizitaţi site-urile:

Fondul Social European in Romania

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_ro.htm